Pratik Bilgiler (Vergi Uygulamaları)

1) Gelir Vergisi Tarifesi Yeniden Değerlendirme Oranları, Netten Brüte Formül, (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)

2) Bazı Damga Vergisi OranlarıGelir Vergisi Stopaj Oranları

3) Harçlar

4) Aylık Gecikme ve Tecil Faizi OranlarıUsulsüzlük Cezaları (VUK Md.352)Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.353 / Mük.Md.355)

5) GVK İstisnalar ve Hadleri

6) Beyannamelerin Beyan Ve Ödeme Günleri

7) Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme SınırıAmortisman Ayırma SınırıEk Mali Tabloları Düzenleme Sınırı

8) TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları (Yİ-ÜFE AYLIK & YILLIK)

9) Yİ-ÜFE Aylık Genel İndeks Sayıları (Değer Artış Kazançlarında ve Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Değ.)

10) Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi

11) Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller

12) Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Gelirin Toplanması

* Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler

* Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler

13) Geçici İlmühaber ve Örneği

14) Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı

15) Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti

16) Vergi Levhası Tasdiki

17) Defter Tutma Hadleri

18) Serbest Meslek Kazançlarında (Telif Hakkı) İstisna (GVK Md.18)

19) Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler

20) Amortisman Oranları

21) Katma Değer Vergisi Oranları

22) Yazar Kasa (ÖKC) Kullanma Mecburiyeti Olmayan Mükellefler Listesi

23) E-Defter Tutan Mükelleflerin Berat Yükleme Takvimi