DEĞERLİ ÜYEMİZ;

Üye Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması;

     7143- MADDE 10- (11) 31.3.2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31.07.2018), kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.07.2018 tarihine kadar odaya başvurmaları gerekmektedir.

 

SMMM Bahadır BAŞ

Oda Başkanı 

 

  7143 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU