MALİ MÜŞAVİRLER ENFLASYON MAĞDURU

Günümüzde bir ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması o ülkede yaşayanların ekonomik faaliyetlerinin sürekliliğine ve başarısına bağlıdır.

 Son dönemde fiyatlar genel seviyesindeki yüksek artıştan dolayı, ücretlilerin yanı sıra serbest meslek mensupları da çok olumsuz etkilendi. Artan maliyetlerden dolayı geçmiş yılın enflasyon oranı ile gelecek dönem ücret tarifesi belirlenen Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler enflasyondaki artışın ve ortaya çıkan tahribatın en büyük mağduru haline geldiler.

Sundukları hizmetlerle, Mali Müşavirler işletmeler ve ülke ekonomisi için kilit rol oynuyor. Pandeminin zor şartlarında fedakarca çalışarak, hem işletmelerin hem de işçilerin, iş ve işlemlerini aksaklık yaşanmadan yerine getirilmesini sağlayan ve kamu finansman akışını kesintiye uğratmayan Mali Müşavirler enflasyonun mağduru haline geldi. Verdikleri hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan Mali Müşavirler aynı zamanda kamu finansmanın da en büyük güvencesidirler.

Mali Müşavirler, mesleki faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo ve benzeri giderlerinde yaşanan olağan üstü artışlardan dolayı, muhasebe bürolarının varlığını ve hizmetlerini devam ettirememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Mali Müşavirlerin mağduriyetleri telafisi imkansız bir noktaya gelmeden sorunun çözülmesi gerekiyor. Muhasebe bürolarının varlığını tehdit eder hale gelen bu durumdan dolayı, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve devamı için ücretlerin resmi enflasyon farkı kadar artırılması bir zorunluluk haline geldi.

Enflasyon ekonomideki dengeleri bozarak yıkıcı tahribat yaratıyor. Son dönemde küresel ekonomide yaşanan enflasyon rüzgârı, maalesef ülkemizde fırtına olarak varlığını sürdürüyor. Bu fırtına sabit gelirliler için büyük bir tehdit haline geldi. Bu tehdidin bertaraf edilmesi için vakit kaybetmeden önlemler almak ve iyileştirmeler yapmak gerekiyor.

Enflasyon karşısında olumsuz etkilenenlerin başında ise gelirleri sabit olan, ücretliler, emekliler ve serbest meslek mensupları geliyor. Bu kesimlerin, nominal düzeyde gelirleri sabit kalmakta ya da artmakta iken, reel gelirleri mutlak surette azalmakta. Enflasyon nedeniyle toplumun büyük kesimini oluşturan ücretliler, emekliler ve serbest meslek mensuplarının gelir kaybı yaşaması, gelir dağılımını bozmaktadır.

Enflasyon kısa vadede borçluların lehine olurken, alacaklıların aleyhine işliyor. Doğal olarak en büyük borçlu olan devletin iç borçlanma senetlerinin payı düşerken, fiyatlar genel seviyesindeki yükselmeden dolayı vergi gelirleri hızla artıyor. Sermaye sahipleri gelirlerini korurken, ürün fiyatlarını enflasyon beklentisine göre belirleme şansına sahip bulunmalarından dolayı kendilerini koruyup hatta bazı durumlarda güçlendirebiliyorlar. TÜİK tarafından açıklanan sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin, 2022 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 128,8 artması da bu saptamayı onaylıyor.

Enflasyonun yatırım, üretim, istihdam ve gelir dağılımındaki dengeleri bozucu etkilerinin yanı sıra ekonomide oluşturduğu belirsizlik de önemli sorunlardan biridir. Belirsizlik ve gelecek endişesi enflasyonu besleyen ve körükleyen en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Enflasyonist beklentilerin kırılması için belirsizlikleri ortadan kaldırmak, güvenli ve istikrarlı bir ortam yaratmak gerekiyor.

Mali Müşavirlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve hizmetlerinin devamlılığı için enflasyon farkı kadar ücret tarifelerinin artırılması gerekiyor