Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi EK-3

Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi EK-4

6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35.Maddesi Uyarınca Tesis Olunan Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

Adi Komandit Ortaklık Sözleşmesi

Adi Ortaklık Sözleşmesi

Adi Şirket Sözleşmesi

Anonim Şirket Sözleşmesi

Anonim Şirkete Tazminat

Apartman Yöneticisi Atanması

Apartman Yöneticisi Atanması Dilekçesi

Ba,Bs Formlarının verilmemesi nedeniyle kesilen cezalara karşı dava dilekçesi

Belirsiz Süreli Hizmet Akdi

Borsa Yatırım Menkul Değerler Aracılık Sözleşmesi

Bölge Çalışma Müdürlüğüne Şikayet

Bölge İdare Mahkemesine İtiraz Dilekçesi

Danıştay Temyiz Dava Dilekçesi Örneği

Düzeltme Beyannamesi

E-Beyanname Verilmemesi Nedeniyle Kesilen Cezalara Karşı Açılacak Dava Dilekçe Örneği

Fazla Alınan Verginin İadesi Davası

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyanı ile İlgili İade Alınmasına İlişkin Dilekçe Örneği (GVK.252 Sayılı Genel Tebliğ)

Geç verilen e-beyanname için kesilen cezalara dava dilekçesi

İbraname Örneği

İhtarname (Kooperatif Üyesine Ödenti Borcu)

İhtarname (Kooperatifte Parasal Yükümlülük)

İhtarname Kooperatif Aidatının Ödenmesi

İhtarname Kooperatif Üyeliğinden İhraç

İhtarname Kooperatif Üyeliğinden İhraç İstemi

İşe Başlama-Bırakma Bildirimi

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

Mal Bildirimi Kağıdı (Amme Borçluları İçin)

Uzlaşma Dilekçesi

Uzlaşma Sağlanamadığı Hallerde 15 gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği

Vergi Davası

Vergi Mahkemesi Kararının Temyizi

Vergi ve Vergi Cezası Dava Dilekçesi Örneği (Genel)

VUK. nun 371. Maddesinden Yararlanma Şartları

YMM Teyit

YMM Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu Örneği - 1

YMM Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu Örneği - 2

YMM Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu Örneği - 3

YMM Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu Örneği - I

YMM Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu Örneği - II

YMM Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu Örneği - III