Alacak Davası - Kat İrtifakı Sahibi ve Paydaştan 
Alacak Talebi - Sözleşmeden Doğan
Alacak Talebi - Sözleşmeden Doğan 
Anayasaya Aykırılık İddiasının İncelenmesi Talebi
Apartman Yöneticisi Atanma Talebi 
Ara Kararı Gereği Kanıtların Sunulması 
Arsa Payı ile Kat İrtifakının Devri Talebi - Ödeme Yapılmaması 
Arsa Payının Düzeltilmesi Talebi 
Arsa Payının Düzenlenmesi 
Ayrılık Kararı Verilmesi Talebi 
Babalık Tespit Davası 
Bağımsız Bölümün Devri Talebi - Kullanılmaz Halde Olup Tamir Ettirilmeyen 
Boşanma - Akıl Hastalığı Nedeniyle 
Boşanma - Ayrılık Nedeniyle 
Boşanma - Cürüm Nedeniyle 
Boşanma - Çok Kötü Muamele Nedeniyle ve Nafaka İstemi 
Boşanma - Davaya Karşı Cevaplar 
Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarısılması Nedeniyle 1 
Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarısılması Nedeniyle 2 
Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarısılması Nedeniyle 3 
Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarısılması Nedeniyle 4 
Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma 
Boşanma - Haysiyetsizlik Nedeniyle 
Boşanma - İlk Davanın Kesinleşmesinden İtibaren 3 Yıl Geçmesi Sebebiyle 
Boşanma - Zina Sebebiyle 
Cevaba Cevap - Ekonomik Kriz Nedeniyle Toplu İşçi Çıkarmak 
Cinsiyetin Düzeltilmesi İsteği
Çek İptali ve Ödeme Yasağı Kararının Devamı Talebi
Çeklere Ödeme Yasağı Konulması Talebi 
Davadan Feragat 
Davaların Ayrılması Talebi 
Davaların Birleştirilmesi Talebi 
Davalının Cevabına Cevap 
Davanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi 
Davanın İhbarı Talebi - Trafik Kazasının Sigorta Şirketine 
Davanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi
Davaya Cevap - Yetki ve Zamanaşımı İtirazı 
Davaya Cevap Süresinin Uzatılması 
Davaya Katılma Talebi 
Davayı Kabul Beyanı 
Delillerin Sunulması Talebi 
Derneğin Feshi Talebi - Kumar Oynatılması Sebebiyle 
Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali 
Düplik Dilekçesi 
Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi - Fuzuli İşgal Sebebiyle
Eser Sözleşmesi - Davaya İlişkin Cevaplar 1
Eser Sözleşmesi - Davaya İlişkin Cevaplar 2 
Eser Sözleşmesi - Davaya İlişkin Cevaplar 2
Eski Hale Getirme Talebi - Ara Karar Gereği Tanıkı Listesi Sunulması 
Eşyaların İadesi Talebi - Boşanma Kararının Kesinleşmesinden Sonra
Evlat Edinme Talebi 
Evlenmenin Men'i Talebi - İddet Müddeti (Mülga M.K.'ya Göre) 
Evlenmeye İzin Verilmesi Talebi - (Mülga M.K.'ya Göre) 
Evliliğin Butlanı Talebi - (Mülga M.K.'ya Göre)
Evliliğin Butlanı Talebi - (Mülga M.K.'ya Göre) 
Evliliğin Feshi Talebi - Gaiplik Sebebiyle 
Faiz Alacağının Tahsili Talebi 
Gaiplik Kararı Verilmesi Talebi
Geçit Hakkı Tesisi Talebi 
Görev Yönünden Reddedilen Dava Dosyasının Celbi Talebi
Grevin Kanun Dışı Olduğunun Tespiti Talebi 
Hakem Seçimi Talebi 
Hakimin Reddi Kararı 
Haksız İhtiyatı Tedbir Kararı Nedeniyle Uğranan Zararın Tazmini Talebi 
Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası
Hasar Tespiti Talebi - 1 
Hasar Tespiti Talebi - 2 
Hizmet Tespiti Talebi - SGK 
Hizmet Tespiti ve Borçlanma Talebi 
İddet Müddetinin Kısaltılası Talebi - (Mülga M.K.'ya Göre) 
İhalenin Feshi Talebi - Satış Suretiyle İzale-i Şuyu 
İhbar Tazminatı ve Sendikal Tazminat Talebi 
İpotek Bedelinin Arttırılması Talebi 
İrtifak Bedelinin Arttırılması Talebi 
Islah Talebi - İşçilik Alacaklarında Fazlaya İlişkin Saklı Tutulan Hak 
Islah Talebi - Maddi Hata Nedeniyle Kısmen 
Islah Talebi - Tahliye Sebebinin Değiştirilmesi 
Islah Talebi - Taşınmazın Vasfında Meydana Gelen Değişiklik 
İsmin Korunmasına İlişkin Tazminat Davası - Komşu İsminin Köpeğe Verilmesi 
İstinaf Hakkından Feragat 
İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - 1 
İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - 2 
İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - 3 
İşçilik Alacakları Talebi 
İşe İade Davası - Cevaba Cevap 
İştirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete ÇEvrilmesi Talebi 
Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Talebi 
Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Talebi 
Kanun Yararına Bozma İstemi 
Kat Malikleri Kurulu Olarak Alınan Haksız ve Yersiz Karardan Ötürü Davalıların Uyarılması Talebi 
Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Talebi 
Kat Mülkiyetinde İşletme Projesinin İptali Talebi 
Kat Mülkiyetinde Ortak Yere (Teras) Ayrılan Arsa Payının İptali Talebi 
Kat Mülkiyetinde Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebi 
Kat Mülkiyetinde Ortak Yere Zarar Veren Davalıdan Tazminat Talebi 
Kat Mülkiyetinde Yönetim Planını İmzalamayana İhtar Yapılması Talebi 
Kat Mülkiyetinin Devri Talebi 
Kayyım Atanması Talebi - Şirketin Feshi 
Kazai Rüşt Kararı Verilmesi Talebi 
Kıdem Tazminatı Vergi Dilimi ve TİS ten Doğan Fark Ücret, İkramiye vb. Talebi 
Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi - 1 
Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi - 2 
Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi - 3 
Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi - Birleştirme Talepli 
Kira Bedelinin Arttırılması Talebi 
Kira Bedelinin Değişen Ekonomik Koşullara Uyarlanması Talebi 
Konkordatonun Feshi Talebi - 1 
Konkordatonun Feshi Talebi - 2 
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Talebi 
Kusur Tespiti Kararı Talebi - Trafik Kazası 
Maddi tazminat Talebi - Aracın İş Yerine Çarpması Nedeniyle 
Maddi tazminat Talebi - Banka Kredisi ile Alınan Evin Doğal Afette Yıkılması 
Maddi tazminat Talebi - Haksız Eylem Binaya Verilen Zarar 
Maddi tazminat Talebi - Hayvanın Araca Verdiği Zarar 
Maddi tazminat Talebi - Hekim Kusuru 
Maddi tazminat Talebi - Tarlayı Ekmekten Mahrum Bırakılma Nedeniyle 
Malın Teslimi veya Ödenmiş Taksitlerin İadesi Talebi 
Mazeret Dilekçesi 
Mazeret Talebi 
Menfi Tespit Talebi - 1 
Menfi Tespit Talebi - 2 
Mirasçılık Belgesinin İptali Talebine Cevap 
MirasçılıkBelgesi Verilmesi Talebi - 1 
MirasçılıkBelgesi Verilmesi Talebi - 2 
Mirasın Reddinin Tescili Talebi 
Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Talebi - Mirasçılar Arasında 
Müdahalenin Meni ve Tazminat Talebi - Araziye Tecavüz 
Müracaata Bırakılan Davanın Yenilenmesi Talebi 
Nafakanın Arttırılması Talebi - İştirak Nafakası 
Nüfus Kaydında Düzeltme İstemi - Doğum Tarihi 
Nüfus Kaydında Düzeltme İstemi - Ölümün Tespiti 
Nüfus Kaydında Düzeltme İstemi - Yaş Tahsisi 
Nüfus Kaydında İsim Değiştirilmesi 
Nüfus Kaydında Soyadı Değiştirilmesi 
Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle Tescil Talebi 
Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tescil Talebi 
Sendikal Tazminat Talebi 
Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Talebi - SGK 
Sigorta Bedelinin Tahsili - Hırsızlık Sebebiyle 
Sigorta Bedelinin Tahsili - Trafik Kazası Sebebiyle 
Sigorta Rücu Davası - Hırsızlık Sebebiyle 
Sigorta Rücu Davası - Trafik Kazası Sebebiyle 
Sigorta Rücu Davası - Yangın Sebebiyle 
Sigortalılık Başlangıcının ve Sigorta Hizmet Tespiti Talebi 
Süre Tutum Dilekçesi 
Şirketin Feshi Talebi - Ortaklar Arasında Güvensizlik Sebebiyle 
Şufa Davası 
Tahliye Taahhüdü 
Tahliye Talebi - 6570 Sayılı Kanunun 7. Md. Son Bendi Gereği 
Tahliye Talebi - 6570 Sayılı Kanunun 12. Md. Muhalefet Sebebiyle 
Tahliye Talebi - Fesih Hakkının Kullanılması Sebebiyle 
Tahliye Talebi - İhtiyaç Sebebiyle 1 
Tahliye Talebi - İhtiyaç Sebebiyle 2 
Tahliye Talebi - İki Haklı İhtar Sebebiyle 
Tahliye Talebi - İktisap ve İhtiyaç Sebebiyle 
Tahliye Talebi - Kapıcı Dairesinin 
Tahliye Talebi - Sözleşmeye Aykırılık Sebebiyle 
Tahliye Talebi - Tahliye Taahhüdü Sebebiyle 1 
Tahliye Talebi - Tahliye Taahhüdü Sebebiyle 2 
Tahliye Talebi - Temerrüt Sebebiyle 
Tahliye Talebi - Temerrüt Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Feshi 
Tahliye Talebi - Yeniden İnşaat Sebebiyle 
Tanık Listesi Bildirme 
Tapu İptali ve Tescil - Başkasının Arsasına İnşaat 
Tapu İptali ve Tescil - Muvazaa Sebebiyle 
Tecavüzün Önlenmesi Talebi - Kat Malikine KArşı 
Tecavüzün Önlenmesi ve Tazminat - Bandrolsüz CD-VCD-DVD Satmak ve Çoğaltmak 
Tecavüzün Önlenmesi ve Zararın Giderilmesi Talebi
Tedbir Nafakası Talebi 
Tedbir Talebi - 4320 Sayılı Kanun Gereğince Eş İçin 
Temerrüt Sebebiyle Tahliye ve Kira Alacağı Davası 
Terk Sebebiyle İhtar 
Tespit Talebi - Doğal Afet Sebebiyle Binadaki Hasarın 
Tespit Talebi - Kooperatifte Yapılan İşlerin 
Tevdi Mahalli Tayini Talebi 
Yargılanmanın İadesi Talebi - Davacının Yurtdışında Bulunması 
Yeni Duruşma Günü Verilmesi - Bozmadan Sonra 
Yetki Tespit Belgesine İtiraz 
Yoksulluk Nafakasında İndirim Yapılması Talebi 
Zararın Tazmini Talebi - Eser Sözleşmesine Aykırılık 
Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması Talebi - Kapıcının Konutunu Tahliye Etmemesi