Öncelikle Zayi Belgesi Konusunu Hatırlatıyoruz…

Selden ticari defterleri zarar gören tüm ticari işletmeler en geç 15 gün içinde dava açmalı ve zayi belgesi almalı.

OSMMMO Başkanı Bahadır BAŞ, özellikle ticari defter ve belgeleri selden zarar gören ticari işletmelerin ileride mali ve hukuki sorunlarla karşılaşmamak için 15 gün içinde yetkili ticaret mahkemesinde dava açması gerekmektedir. İşletmelerimiz “Aksi taktirde ileride yüklü vergi cezaları ile karşılaşılabilir”

Perşembe, Fatsa, Ünye, İkizce, Çaybaşı ve Kumru ilçelerimizde meydana gelen sel felaketinde mal kaybına uğrayan vergi mükelleflerinin, bir dizi yasal işlemleri yapmaları gerekmektedir. Zor durumda olan işletmelerimize bu hususu özellikle hatırlatmak istiyoruz.  Selden mağdur olan mükelleflerin birde muhasebe ve vergi yönünden mağdur olmasını istemiyoruz.


Zayi Belgesi Almayan İşletmelere Yüklü bir ceza gelebilir.

Ticaret Kanununun 82/7. maddesine göre; “Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içerisinde kayba uğrarsa, tacir kaybı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir.” 

“Ticari defterleri selden zarar gören işletmelerin ileride mali ve hukuki sorunlarla boğuşmamak için 15 gün içerisinde ticari işletmenin bulunduğu yer yetkili asliye ticaret mahkemesine başvurarak dava açması gerekiyor Aksi takdirde ileride yüklü vergi ve cezalar ile karşılaşmaları olası. Cezalar hem vergi hem SGK hemde TTK mevzuatı açısından söz konusu olabilecektir.

Bu nedenle ticari defterleri veya belgeleri zarar gördüğü halde dava açıp zayi olduğuna ilişkin belgeyi almayan işletmeler ilerde büyük mağduriyetler yaşayabilir.

 

Ticari Malların Değerinin Tespiti Takdir Komisyonlarınca Yapılacak. Vergi dairesine dilekçe ve zayi mal listesi verin 

“İlerde herhangi bir cezayla karşılaşmamak için, Mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairesini dilekçe ile müracaat ederek takdir komisyonunundan zayi olan malların ve diğer varlıkların takdiri ve tespiti istenecek. Dilekçeye aşağıdaki belgeler de eklenecektir.

1)-Zayi olan malların (Mallar (Ticari mallar, hammadde, yardımcı madde, mamül madde Vb.), Demirbaşlar, Araçlar, Tesis ve Makinalar)  listesi,

2)-İtfaiyeden, Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınacak tespit tutanağı,

3)-Selde kaybolmuş veya bozulmuş ticari defterler ve belgeler, (Kullanılmış veya boş fatura ve benzeri vesikalar)

KDV ilave edilmeyecek

Vergi mükelleflerinin, iş yeri merkezinde yetkili olan ticaret mahkemesine yine dilekçe ile dava açarak zayi olan ticari defter ve vesikaların zayi olduğuna ilişkin belgeyi de alması gerektiğini vurgulayan Bahadır Baş, yitirilen malların KDV açısından durumuna da değinerek, selde zayi olan mallara ait yüklenilen ve indirilen KDV’nin daha sonra ilave edilmesinin gerekmediğini yani bu mallarla ilgili olup önceki dönemlerde indirilen KDV düzeltme yoluyla mükelleflerden istenilmeyeceğini, henüz indirilmemiş olan KDV’nin takip eden dönemlerde indirilebileceğini  bildirdi.


Sigorta Şirketlerine müracaat

Mallarını ve diğer varlıklarını sigorta ettiren vergi mükelleflerinin, ilgili sigorta şirketine müracaat ederek ekspertiz aracılığı ile değer tespiti yaptırması zorunludur. Sigorta şirketinden alınacak tazminat, muhasebe kayıtlarına gelir olarak intikal ettirilecektir.

Bütün bu işlemlere ait vergi dairesine ve mahkemeye müracaat dilekçe örnekleri Ordu SMMM Odasına ait internet sitesinde yer almaktadır. Selde mağduriyet yaşayan esnaflarımız odamızın internet sitesini ziyaret ederek ne yapmaları nasıl yapmaları gerektiğini konusunda bilgiler alabilirler.

SMMM Bahadır BAŞ

Oda Başkanı

TAKDİR KOMİSYONUNA MÜRACAAT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TİCARET MAHKEMESİNE MÜRACAAT DİLEKÇE ÖRNEĞİ