Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, 29. Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Vatandaşa yönelik kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin kalkınması, toplumsal refah seviyesinin yükselmesinde büyük bir öneme sahip olan vergi, aynı zamanda Anayasamıza göre bir vatandaşlık görevidir.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin önemli göstergelerinden birisi de vergi bilinci ve vergiye uyumdur. Bir toplumda vergi bilincinin oluşması, ülke ekonomisinin gelişimi için oldukça önemli bir zemin oluşturmaktadır.

Anayasanın 73’ncü maddesi gereği "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." Ancak son yıllarda izlenen vergi politikalarından anlaşılacağı üzere ülkemizde mali güce göre vergilendirme ilkesinden belli bir sapma söz konusu olmuştur.

Ülkemizde gelir dağılımı bozukluğunu ve mali güce göre vergi ödeme ilkesini gerçekleştirebilmenin yolu dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki çarpıklığı düzeltmek olarak karşımıza çıkıyor. Onun düzeltmenin yolu da kayıt dışılığı kaldırmaktan geçiyor.

Ülkemizde dolaylı vergilerin bütçe içindeki payının yüksek olması mali güç ilkesinin önemli bir sapmasıdır. Gerçekten de gelir dağılımının daha adil olduğu ülkelerde dolaylı ve dolaysız vergilerin oranı yüzde 60-40 dolaysız vergiler lehine görünüyor. Türkiye’de ise tam tersi bir durum söz konusu, toplam vergi gelirlerinin yüzde 30-35’i dolaysız, yüzde 65-70’i ise dolaylı vergilerden oluşuyor.

Dolaylı vergilerin toplanma kolaylığı gibi büyük bir üstünlüğü olmakla birlikte yukarıda anlattığımız gibi adaletsiz bir yapısı vardır. Dolaysız vergiler çok kazanandan çok alındığı için vergi adaletini sağlarken dolaylı vergiler az kazanandan göreli olarak çok alındığı için vergi adaletini bozmaktadır. Dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu bir ekonomide gelir dağılımında eşitlik sağlamak da zorlaşmaktadır.

İşte bu nedenledir ki Türkiye açısından yapısal reformların en başında bu yapıyı değiştirecek düzenlemelerin yapılması geliyor. Bunu yaparken dolaysız vergilerin oranlarının artırılması yerine vergi sisteminin dışına çıkmış olan kazançların sisteme alınması yani kayıt dışının kayıt içerisine alınması gerekiyor.

Ülkemizde e-beyanname ile başlayan 2018 de defter beyan sistemi ile bütün mükelleflere ulaşan e-uygulamalar Gelir İdaresi tarafından başarı ile hayata geçirilmektedir. Kayıt dışılık ile etkin mücadele için bu araçlar çok önemlidir. İlimizde Ordu Defterdarlığının başarılı çalışmalarını takip ediyoruz. Mükellef odaklı, çözüm odaklı  çalışma anlayışı ile farkındalık yaratmaktadırlar.  

Muhasebe meslek mensupları olarak verginin tarhından, tahakkukuna bütün aşamalarında bizler varız. Sorumluluk bilinci ile beyannameleri hazırlıyor, mükellef ile idare arasında  köprü görevini üstleniyoruz. Vergi bilincinin oluşmasında meslek mensuplarının önemli  rolü ve etkisi önemlidir. 105 bini aşan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, mali idarenin en büyük destekçisidir. Vergi gelirlerimizi artırmak, adil ve etkin bir vergi sistemi için birlikte hareket etmek, vergisel hedeflere ulaşmada ülkemizi başarıya götürecek temel yoldur.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak vergi haftası etkinliklerinin, mükelleflerin faaliyetlerinin kayıt altına alınmasına, belge düzenin yerleşmesine, okullarda yapılacak etkinliklerle bilinçli vergi mükellefi yetiştirilmesine ve kayıt dışı ekonominin azaltılmasına katkı yapmasını diliyoruz.

Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin; Suriye sınırında yürütmekte olduğu Zeytin Dalı harekatı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için güçlü bir savunmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Ülkemizin bu harekâtına desteğimizi ödeyeceğimiz vergilerimizle de göstermeliyiz. 

29’ncu Vergi haftasının; Maliye Teşkilatına, Meslek Mensuplarımıza, Mükelleflerimize ve Tüm Vatandaşlarımıza, faydalı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

 

SMMM Bahadır BAŞ

Ordu SMMM Odası Başkanı