GERÇEK FAYDALANICILARI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

13 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ve Tebliğ’de belirtilen diğer kişilere, “gerçek faydalanıcıya ait bilgileri bildirme yükümlülüğü” getirilmiştir. 

 1. ZORUNLU BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNANLAR

529 Sıra No.lu VUK Tebliği’ne göre, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1.8.2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);

 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 • Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak,
 • Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve
 • Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi,
 • Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini vermek zorundadırlar.

 1. BİLDİRİM DÖNEMİ VERİLME ZAMANI

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen

 • Kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
 • Ancak, gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerce yapılacak ilk bildirimin, en geç 31.8.2021 günü sonuna kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” doldurularak bildirilmesi gerekmektedir.
 • Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.
 1. YENİ MÜKELLEFİYET TESİSİNDE VEYA GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNDE DEĞİŞİKLİK HALİNDE YÜKÜMLÜLÜLÜK

Bildirim zorunluluğu bulunanlar, yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir

 1. GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİM FORMUNU KİMLER GÖNDERECEK

Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu”, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi, ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderilebilecektir.

 1. GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİM FORMU İLE VERİLECEK BİLGİLER
 • Gerçek faydalanıcıların adı, soyadı,
 • Vatandaşlıkları,
 • Kimlik numaraları
 • Adresleri,
 • Varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri
 • Gerçek faydalanıcılığın sebebi bildirilecektir.
 1. GERÇEK FAYDALANICININ BELİRLENMESİ:

“Gerçek faydalanıcı”; tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri ifade etmektedir.

 1. TÜZEL KİŞİLERDE
 2. Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
 3. Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir.

 1. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 12/2 MADDESİNDE BELİRTİLEN TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN İŞ ORTAKLIKLARI GİBİ TEŞEKKÜLLERDE;
 2. Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
 3. (a) bendi kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilecek ve bildirime konu edilecektir.

 1. TRUST VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERDE
 2. Kurucular,
 3. Mütevelli,
 4. Yönetici,
 5. Denetçi,
 6. Veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar
 7. Ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir.

*Turst: (Türkçe: "vakıf"), equity hukukunda (yazılı kurallara dayanmayan ve ortak hukuktan bağımsız olarak yöntem, kaynak ve kavramları ayrı bir kurallar topluluğu) bir kişi tarafından başka bir kişinin yararına mülkiyet tutulmasını sağlayan bir müessesedir.

 1. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TALEP EDİLDİĞİNDE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”te 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan;

a) Bankalar,

b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,

c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,

ç) Finansman ve faktoring şirketleri,

d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,

e) Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,

f) Yatırım ortaklıkları,

g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,

ğ) Finansal kiralama şirketleri,

h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,

ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi,

i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri,

j) Varlık yönetim şirketleri,

k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

m) Kıymetli madenler aracı kuruluşları,

n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,

p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,

r) Spor kulüpleri,

s) Noterler,

ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere; taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,

t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler,

u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları,

ü) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar,

v) Tasarruf finansman şirketleri,

ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.

 1. DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM
 • Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • 529 No’lu Vuk. tebliğinde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur. (Özel Usulsüzlük Cezası)